00000000000000000000000000000000000
<div>
<div id="201285960774213042" class="wcustomhtml" style="width: 100%; overflow-y: hidden;" align="left">
<div id="myDIV"><audio id="audio" tabindex="0" preload="auto" autoplay="autoplay" controls="controls">
        <source type="audio/mp3" src="nhac/Anh_Cho_Em_Mua_Xuan.mp3">
        Sorry, your browser does not support HTML5 audio.
    </audio>
<ul id="playlist" style="display: none;">
<li class="active"><a href="nhac/Anh_Cho_Em_Mua_Xuan.mp3">Bai Hat 1</a></li>
<li><a href="nhac/Ai_Ve_Song_Tuong1.mp3">Bai Hat 2</a></li>
<li><a href="nhac/Bai_luan_vu_mua_mua.mp3">Bai Hat 3</a></li>
<li><a href="nhac/Ben_cu.mp3">Bai Hat 4</a></li>
<li></li>
</ul>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var audio;
var playlist;
var tracks;
var current;

init();
function init(){
    current = 0;
    audio = $('audio');
    playlist = $('#playlist');
    tracks = playlist.find('li a');
    len = tracks.length - 1;
    audio[0].volume = .50;
    playlist.find('a').click(function(e){
        e.preventDefault();
        link = $(this);
        current = link.parent().index();
        run(link, audio[0]);
    });
    audio[0].addEventListener('ended',function(e){
        current++;
        if(current == len){
            current = 0;
            link = playlist.find('a')[0];
        }else{
            link = playlist.find('a')[current];    
        }
        run($(link),audio[0]);
    });
}
function run(link, player){
        player.src = link.attr('href');
        par = link.parent();
        par.addClass('active').siblings().removeClass('active');
        audio[0].load();
        audio[0].play();
}
// ]]></script>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Nhac nền new
viet html nghe nhac:
Click -tim ten bai hat trong Files Manager/nhac - copy giong tren cua Html - va viet lai dung ten ghi trong folder nhac cua Files Manager/control Panel

Hoa tau 1
Hoa tau 2
Anh cho em mua xuan

Nghe Nhac

http://webplayer.yahooapis.com/player-beta.js
Nghe Nhac nền New. (link ẩn bên dưới link này, đưa mouse vào, giữ lâu khoảng 10 sec, HTML sẽ hiện lên.) vào File Manager, copy link nhạc nền trang liên hệ thay vào.


ONLINE COUNTDOWN
COUNTDOWN CLOCK FOR WEBSITE:
http://www.timeanddate.com/clocks/freecountdown.html

ONLINE COUNTDOWN

VNCH Images
Số Lượt Truy Cập

This is some text!

This is some text!

This is some text!

Note: The font element is not supported in HTML5. Use CSS instead.

Cách đổi Font bằng Html.

Kính thöa Quyù Thaày Coâ,Quyù C

Countdown new.


Text HTML:

Users/Taurus/Desktop/1.%20KY%20%23%202..%20TRUNG%20TA%20BS%20NGUYỄN%20THANH%20TRƯỚC.doc%20-%20Google%20Drive.html"

Picture HTML:
Picture
Picture
Picture
Picture

Gởi người họ X tên Y.

Ngồi đếm lại CD ca ngợi tình yêu
đếm hoài không hết
văn thơ tình khỏi nói chở mấy tàu titanic
mà người yêu ơi người đi đâu hết
người có đến hay đến rồi quay quắt bỏ đi
người có ác chớ lẽ nào đời không biêt nuông chiều
bữa nay thu trời êm ả nắng vàng hoe
mà tiếc quá
bên đàn thu
tay ngọc vắng đâu rồi
không nghe được mấy cung tơ ướt nhẹt ướt nhòe
ngó chòm trên xóm dưới những buồn thiu
sao thấy ghét đời hà tiện chút thương yêu
làm địa cầu buồn hơn thủơ hồng hoang
đành đi xin trời chút đỉnh tân trang
cho những trái tim đẹp lại tình nồng
dẫu bao nhiêu cũng được có còn hơn không
đến hôm nào cơn tình hết lông bông
em trở về cái dại khờ đã quẳng hết phải không
ô là mừng mình quên hết những xót xa
xin chào em đây một lẵng hồng hoa
Vyễn__Sep16,2013.

Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Hội CHS.TQC.Hội An WA
8/8/2016

www.cuuhocsinhtranquycaphoian.com
trang CHS.TQC.WA

Click to set custom HTML
aaaaaaaaaaaaaaaaa

Click the "Try it" button to set the backgroundColor property of the DIV element to "lightblue":

Users/Taurus/Desktop/1.%20KY%20%23%202..%20TRUNG%20TA%20BS%20NGUYỄN%20THANH%20TRƯỚC.doc%20-%20Google%20Drive.html
file:///C:/Users/Taurus/Desktop/1.%20KY%20%23%202..%20TRUNG%20TA%20BS%20NGUY%E1%BB%84N%20THANH%20TR%C6%AF%E1%BB%9AC.doc%20-%20Google%20Drive.html